In de schuilplaats van de Allerhoogste

 

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.  Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw! Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt, voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest. 

Psalm 91 vers 1-6

 

Geliefde broeders en zusters, vrede zij met u! Wij, dienaren van de niet-geregistreerde baptisten in Centraal-Azië, wenden ons tot u in verband met de ontwikkelingen in deze tijd. De berichten over de pandemie van het Corona-virus, over de waardevermindering van de nationale valuta en andere ongewone gebeurtenissen brengen de gehele wereld in beroering. Zonder twijfel zijn we dichtbij de tijden gekomen die de Heere ons voorspeld heeft. Vandaag bezwijken mensenharten letterlijk van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk overkomen zullen (Lukas 21,26). Maar de Heere leert Zijn verloste kinderen niet te vrezen, maar om hun hoofden op te heffen naar omhoog, omdat onze verlossing nabij is! (Lukas 21,28)

Laten we vertrouwen op de beloften van God en ons niet overgeven aan paniek of moedeloosheid. Laten we onze gebeden tot de hemelse Vader versterken om ons te sterken in het geloof en in deze omstandigheden op de juiste manier handelen.

Ons voorstel is om ons te verenigen in bidden en vasten. Tijdens deze vastendagen is het goed als we gebedsuren hebben, naar psalm 91 vers 15: Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken. Laten we bidden dat middels deze zorgvolle ontwikkelingen nog vele mensen (niet in het minst onze nog niet bekeerde familieleden) zich oprecht tot God bekeren. Laten we met ijver bidden, dat het volk van God haar geestelijke staat onderzoekt en zij zich zal benaarstigen om onbevlekt en onbestraffelijk voor Hem bevonden mag worden in vrede. (2 Petr. 3, 14)

Wij bevelen u de voorschriften van onze regering omtrent de voorzorgsmaatregelen en hygiëne niet in de wind te slaan. (1 Petr. 2, 13) Moge de Heere ons zegenen. En laten we intussen denken aan de woorden uit psalm 96, 10: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden!

In liefde verbonden,

 

Dienaren van de niet-geregistreerde baptisten in Centraal-Azië

 

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2020 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL