Nieuwe religiewet Rusland

Nieuwe religiewet Rusland

Op 17 juli 2015 ondertekende de Russische president Poetin de herziening van de wet: Nr. 480736-6 "over gewetensvrijheid en religieuze verenigingen". Deze wet moet het leven van gelovigen eenvoudiger maken. In werkelijkheid wordt het leven van gelovigen door de vernieuwde wet juist moeilijker en risicovoller.

Parlementsgebouw in Moskou

 

De situatie van begin jaren netentig tot 17 juli

Sinds de val van de Sovjet-Unie, begin jaren negentig, mochten gelovigen samen komen zonder dit ergens officieel kenbaar te maken. De wet: “over gewetensvrijheid en religieuze verenigingen” stelde dit ook vast. Artikel 3/5 zegt: ‘Niemand is verplicht zijn positie ten opzichte van religie of geloof te openbaren’. En volgens artikel 7/1 mochten groepen van gelovigen zich zonder overheidsregistratie samen komen en diensten beleggen.

De situatie na 17 juli

Vanaf 17 juli verlangt de herziene wet, dat de gelovigen de overheid schriftelijk moeten melden dat ze opgericht zijn. Ze zijn daarbij verplicht om hun geloofsbelijdenis, de religieuze gebruiken, alle geplande activiteiten, de plaats van samenkomst, de naam van de voorganger, de namen van alle bezoekers van elke samenkomst op papier te stellen en over te dragen aan de autoriteiten.
Daarnaast moet de gemeente een uitvoerig jaarverslag met alle ondernomen activiteiten schrijven en eveneens aan de autoriteiten geven. (artikel 7/2)
Pas als een gemeente dit alles tien jaar nauwgezet doet, komt ze in aanmerking om geregistreerd en gelegaliseerd te worden.
Het niet navolgen van deze richtlijnen en wetsbepalingen maakt de gemeente  tot een illegale, onwettige groepering.

Rechten van geregistreerde gemeenten

Als een gemeente na tien jaar (eindelijk) een registratie krijgt, zijn ze de eerste tien jaar nog verboden om:
-  Religieus onderwijs te geven aan volwassenen en kinderen. (art. 3/3,4; Art 18/2)
-  Buitenlandse religieuze vertegenwoordigers te ontvangen, alsmede buitenlandse leraren en predikers uit te nodigen. (Art. 13/5 en Art. 20/2)
-  Religieuze activiteiten te ontplooien in ziekenhuizen, strafkampen en gevangenissen en in wezen- of bejaardenhuizen. (Art. 16/3)
-  Religieuze massamedia op te richten. (Art. 18/2)

Zullen Russische christenen opnieuw vervolgd worden?

Burgers in Rusland hebben volgens de Russische grondwet het recht om vreedzame samenkomsten de beleggen. Dit recht wordt echter van kanttekeningen voorzien en afhankelijk gemaakt van diverse bepalingen en zodoende uitgehold.
De nieuwe wet bepaalt dat de politie toe moet zien op samenkomsten en bijeenkomsten van gelovigen. De voormalige Sovjet-Unie kent een geschiedenis van decennialange vervolging van christenen. Zij werden beboet, gevangen genomen, gefolterd en in sommige gevallen zelfs ter dood gebracht. Deze geschiedenis maakt de christenen gevoelig en op hun hoede voor de toekomst. De vervolgingen uit het verleden vingen op dezelfde manier aan, namelijk met het strafbaar maken van het samenkomen van christenen.
De nieuwe wet ondergraaft de rechten van gelovigen en zal in de toekomst tot problemen leiden. De retorische vraag van Petrus en Johannes die zij destijds aan hun vervolgers stelden: “Oordeelt gij , of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God? (Handelingen 4:19)”  wordt ook in Rusland weer actueel.

 

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2021 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL