Verantwoording

Friedensstimme hecht er zeer aan verantwoording af te leggen over het gevoerde (financiële) beleid. Immers, Friedensstimme werkt met middelen die door duizenden grotere en kleinere donateurs beschikbaar worden gesteld. Daarom stellen wij jaarlijks een bestuursverslag, een financieel jaarverslag en een directieverklaring op.

Jaarverslag

Een verkorte versie van het financieel jaarverslag publiceren wij elk jaar in het juni-nummer van Friedensstimme Contact. Het verkorte jaarverslag van 2019 en de verkorte jaarverslagen van de afgelopen jaren kunt hier lezen. 

Bezoldiging medewerkers

Waar het de bezoldiging van de medewerkers betreft volgt Friedensstimme de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland.

Controle

Op deze verslagen is de controle van een onafhankelijke accountant van toepassing. Met ingang van 2017 is WITh Accountants onze onafhankelijke, controlerend accountant.

Gevoeligheid

Omwille van de gevoeligheid m.b.t. het samenwerken met Russische partners kunnen wij deze stukken hier niet publiceren, maar het rapport inzake de jaarstukken kunt u opvragen bij ons kantoor.

Visie

Friedensstimme wil, naar het zendingsbevel van de Heere Jezus, dat alle inwoners van het werkgebied persoonlijk het Woord van God ontvangen en uitgelegd krijgen wat daarin tot hun redding geschreven staat.

Missie

Friedensstimme wil voor de broederschap van niet-geregistreerde baptisten een betrouwbare partner zijn in de geestelijke strijd. Dit komt allereerst tot uitdrukking in gebed en hartelijke, geestelijke betrokkenheid op elkaar.
Friedensstimme wil genoemde broederschap ondersteunen in haar roeping tot zending, evangelisatie en Bijbelverspreiding, met name daar waar de Naam van de Heere Jezus Christus nog niet verkondigd werd.  

Strategie

Om aan deze missie vorm en inhoud te geven onderneemt Friedensstimme de volgende activiteiten:

  • Het ondersteunen van evangelisten en hun gezinnen die door de broederschap worden uitgezonden.

  • Het ondersteunen van specifieke projecten op het gebied van zending en evangelisatie.

  • Het verzenden van de Bijbel, Bijbelgedeelten en geestelijke lectuur.

  • Aandacht vragen in Nederland voor het leven en het evangelisatiewerk van de gelovigen in het werkgebied. Nadrukkelijk is er daarbij aandacht voor geloofsvervolging.

Deze vier activiteiten staan niet in een volgorde van belangrijkheid. Er is sprake van onderlinge samenhang. Ze krijgen invulling in nauwe samenspraak met de broederschap in Rusland.

Contact met
Friedensstimme

Onderstaand onze adresgegevens. Wilt u langs komen om zaken te bespreken? U kunt dan bellen of het contactformulier invullen.

Friedensstimme
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
 

 

Bel me terug

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2021 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL