Evangelistenblog

11 juni 2022

En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam! (Markus 13:37)

Dierbare broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heere der heerlijkheid, vrede zij met jullie en genade van God de Vader door Jezus Christus!

Als ik post ontvang met ansichtkaarten en korte berichten uit Nederland, die me vertellen dat in Nederland niet alleen aan ons gedacht wordt, maar dat er voor ons gebeden wordt, oprechte liefde voor ons toont, besef ik nog dieper en duidelijker dat in de verdorven wereld van vandaag alleen God dit kan doen door Zijn Heilige Geest! Alle lof zij Hem voor eeuwig en altijd!

Niet alleen in Kazachstan, maar over de hele wereld, is het leven erg moeizaam geworden door de pandemie en de forse prijsstijgingen. Dit zorgt ervoor dat mensen op zoek gaan naar een betere plek om te wonen. In ons land is de migratie naar het buitenland sterk toegenomen, niet alleen onder de Russisch sprekende bevolking, maar ook onder autochtone Kazachen, die de financiële middelen hebben om naar andere landen te verhuizen op zoek naar een beter leven. Twee gezinnen en enkele jonge broeders hebben onze gemeente verlaten, en sommigen bereiden zich voor om deze stap te zetten. In de Bijbel lezen we dat Juda uit nood en zware slavernij emigreerde, zich onder de heidenen vestigde en geen rust vond (Klaagliederen 1:3). Menselijk gezien heeft zo’n migratie tenminste een zekere rechtvaardiging: vanwege ontberingen en zware slavernij. Het is onze taak, als kinderen van God, om te zoeken naar wat Boven is, niet naar wat op aarde is. Dus bidden we om Gods hulp om wakker te blijven en niet te slapen. Ik geloof dat de elementen van deze wereld ook in jullie land “waaien”, en daarom moeten jullie net zo waakzaam zijn als wij.  

Onze samenkomsten zijn in de tussentijd niet gestoord, ze zijn vredig en gezegend. Maar mensen uit de wereld komen niet. In de gemeente zijn sommigen besmet geraakt, maar niemand is overleden aan het coronavirus. We bidden voor alle inwoners van onze stad en omgeving dat de Heere Zich over de zieken zal ontfermen. Ook zien we dat onze gebeden zijn verhoord: er is een versoepeling van de anti-corona maatregelen afgekondigd in onze regio. God zij dank!

In mijn gezin is, Gode zij dank, alles stabiel en gezegend: er is eten, kleding en onderdak, alles is goed. Moge God jullie zegenen voor jullie werk, jullie zorg en jullie gebeden voor ons. Laten we met Gods hulp samen waken en bidden, zodat we alle toekomstige rampen kunnen vermijden en voor de Zoon des Mensen kunnen treden!

In de liefde van Christus voor jullie,

Broeder Andrew, Kazachstan

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Ik getuig op het werk, en nodig collega’s uit voor de samenkomsten

Beste vrienden, we groeten jullie hartelijk!

We vragen u met ons te blijven bidden!

Gegroet, geliefde broeders en zusters in de Heere en medewerkers van Friedensstimme!