Evangelistenblog

17 januari 2023

Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen! (Psalm 36:8).

Wees gegroet, lieve vrienden in de Heere!

De genade van de Heere is waarlijk kostbaar. Alleen door de genade van God ontvangen wij redding, eeuwig leven en hoop voor de toekomst. Als er overal onrust is, de prognoses beangstigend onzeker zijn, kunnen wij, als volk dat in God gelooft, onder de schaduw van de vleugels van de Heere rust vinden. Hem zij de eer en dank daarvoor.

Ik dien als oudste en als prediker en bezoek groepen en gemeenten in onze omgeving. Ik heb de opdracht in vier steden de gemeenteleden pastorale zorg te verlenen. Er zijn mensen die in de samenkomsten komen, en er zijn er die zich willen laten dopen. Wij voeren gesprekken met hen die zich voor de doop hebben aangemeld, veelal jonge mensen, van wie de ouders gelovig zijn. De gemeenten groeien het meest door kinderen van gelovige ouders.

Mensen uit de wereld doen zelden boete. Op de “voorouderdag” na Pasen, hebben wij op de begraafplaats veel lectuur uitgedeeld. De mensen namen het graag aan, maar willen niet naar de samenkomsten komen. Ze zeggen dat ze hun eigen geloof hebben.

Mijn zoon en dochter zijn kortgeleden met een groep jongelui naar de dorpen gegaan om daar te prediken en lectuur uit te delen. Ze legden getuigenis af over Christus. De mensen accepteerden het Woord, maar om één of andere reden wilden ze niet naar de samenkomst komen. Natuurlijk is het onze taak het Woord te zaaien, en Gods zaak het laten groeien. Wij geloven dat het Woord voor de één redding zal zijn, voor de ander alleen een getuigenis. Wij bidden voor het Kazachse volk, er werd veel lectuur in de moedertaal uitgedeeld!

In ons gezin is niet veel veranderd. De kinderen hebben een dienst in de gemeente. Mijn zoon predikt, mijn dochters doen kinderwerk, zijn bezig met muziek en met vertaalwerk. Onze oudste zoon heeft nog geen boete gedaan. Wij bidden voor hem en bidden dat God Zich om zijn ziel zal ontfermen.

Bid alstublieft ook voor hem dat God hem tot omkeer zal bewegen.

Ons gezin wil jullie van ganser harte bedanken voor jullie gebeden, jullie materiële hulp en jullie liefde voor ons. Moge God jullie zegenen en jullie harten sterken.

In liefde, het gezin van evangelist Alexander in Kazachstan.

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Deze reis was ongewoon en de Heere heeft alles wat er gebeurde wonderbaar geleid.

Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël! (Lukas 2 : 32)

Ik loof U omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; Wonderlijk zijn Uw werken! Ook weet mijn ziel het zeer wel! Psalm 139:14