Evangelistenblog

10 april 2024

Een bijzondere geschiedenis

Vrede zij met jullie, beste vrienden en broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heere! Genade zij met jullie en vrede van de Heere!

Door de genade van God ben ik nog altijd in dienst en bezoek gemeentes en groepen die de Heere en de broeders en zusters mij toevertrouwd hebben. In de plaatselijke gemeente waar ik woon, houd ik iedere woensdag een Bijbelstudie en ‘s vrijdags een gebedssamenkomst.

In augustus was er een doopdienst. Een echtpaar werd gedoopt. De geschiedenis van dit gezin is bijzonder. De echtgenoot heeft in het verleden een zondig leven geleid. Hij beging een misdaad en kwam in de gevangenis. In de gevangenis begon hij God te zoeken. De Heere ontfermde Zich over zijn ziel en hij deed in de gevangenis boete. Toen hij uit de gevangenis werd ontslagen,  nam de zonde weer bezit van hem. Lange tijd bracht hij zijn leven door met drinken en andere zonden. Vele keren ging hij naar het gebedshuis, deed boete maar kon zich echter niet uit het knechtschap van de zonde bevrijden. God ontfermde Zich over hem en in het laatste jaar deed hij oprecht boete. God schonk hem een nieuw leven. Alles heeft zich veranderd! Hij is nu vrij van zonden, zijn leven heeft zich omgekeerd. Zijn ongelovige vrouw, die onder hem geleden heeft, zag de duidelijke verandering in zijn leven en begon de samenkomsten te bezoeken.  God schonk haar ook oprecht berouw over haar zonden. Dit jaar lieten beiden zich dopen en verheugden zich over God barmhartigheid over hen.

In oktober ondernamen wij een evangelisatiereis naar een van de districten in onze regio. Ons doel was de Heilige Schrift uit te delen aan herders, mensen die die aan het oogsten waren op de velden, alsook aan chauffeurs  en wegenbouwers. De inzet werd gezegend. De mensen waren begerig het Woord van God aan te nemen. Het kwam tot goede gesprekken. Bijzonder gedenkwaardig was de ontmoeting met een jonge herder, een Kazach die vroeger moslim was, maar door deze religie teleurgesteld was en nu op zoek naar de Waarheid was. Wij gaven hem het Evangelie in zijn moedertaal en hij nam het dankbaar aan. Wij bidden voor een opwekking onder het Kazachse volk.

In ons gezin is alles hetzelfde, de kinderen zijn betrokken bij de bediening. Onze zoon predikt. Onze dochters werken met de kinderen en de doven. Wij hebben doven in onze gemeente. Een van hen is een Turkse broeder, lid van de gemeente.

Wij zijn God dankbaar dat Hij door jullie dienst onze behoeftes vervult.. Moge de Heere jullie zegenen en jullie behoeftes naar Zijn rijkdom vervullen. Bid voor ons. Wij hebben jullie gebeden hard nodig! Gode bevolen!

In liefde voor jullie,
het gezin van Aleksander Kalmakov, Kazachstan

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Voortdurend in gesprek over het Evangelie

Vrede zij met jullie, beste vrienden en broeders en ...

Een rondreizende evangelist

Vrede zij met jullie, beste vrienden en broeders en ...