Evangelistenblog

24 mei 2022

Wij hadden een goede evangelisatie!

Doe gij, wat uw hand vinden zal, want God zal met u zijn.! (1 Sam. 10: 7)

Wees gegroet beste vrienden in Christus! Door de genade van God werken wij sinds 13 jaar voor God in dit gebied.  

Dit jaar hebben we geëvangeliseerd met een muziekensemble. We hebben ons met de hele gemeente daar op voorbereid, gebeden en gevast. We besloten te evangeliseren in het stadscentrum, in het park. Veel mensen verzamelden zich en de broeders verkondigden het Woord van Heil, bespeelden instrumenten en zongen, wat er aan bijdroeg dat meer mensen over Christus hoorden. Gemeenteleden deelden de krant “Gelooft u?” uit, aan ieder die de krant wilde aannemen. God heeft ons op wonderbare wijze gezegend want de autoriteiten grepen niet in tijdens deze dienst.

Dit jaar hebben we voor het eerst in augustus een kinderkamp georganiseerd. De dienst vond plaats in een klein dorp 526 km van ons vandaan. Wij hebben ook kinderen uit ongelovige gezinnen uitgenodigd; er kwamen ca. 30 kinderen. Aan het eind van het kamp nodigden wij de ouders uit, van de ongelovige kinderen die op het kamp waren. Wij hadden een goede evangelisatie!

Dit jaar is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Er is een gezin gevonden dat bij ons is komen wonen om ons in de dienst te helpen. Nu ben ik niet meer de enige broeder, maar zijn we met z’n tweeën en dat is een kracht. Samen bezoeken we afgelegen gebieden in een straal van 2500 km en bemoedigen de gelovigen en onszelf door de Boodschap van het Evangelie uit te dragen. God heeft ons verschillende ontmoetingen met mensen gegeven, die zich niet tot Christus bekeerd hebben en we bidden voor hun redding.

Het werk in de gemeente breidt zich uit. We hebben nu jongerenbijeenkomsten en kinderbijeenkomsten. In de kinderbijeenkomsten komen kinderen van wie de oma gemeentelid is en die hun kleinkinderen meebrengen naar de samenkomsten.

We bidden dat er in de toekomst vrucht op dit gezaaide mag zijn.

Deze activiteiten zijn ook de vijand van de menselijke ziel niet ontgaan. Ik werd aangeklaagd op grond van twee wetsartikelen: voor het “niet aanmelden van het oprichten van de religieuze organisatie” en “overtreding van de wet missionaire activiteiten”. Ik kreeg een waarschuwing op grond van het eerste artikel; en een geldboete van 5000 roebel op grond van het tweede artikel. Ondanks dat, dienen we God en brengen het Evangelie naar de mensen.

Vaak blijven mensen een tijdje bij ons in huis wonen. Gastvrijheid is onze tweede of misschien zelfs wel onze eerste dienst. De samenkomsten vinden plaats in de ruimte waar we wonen. Daarom wilden we een verdieping op ons huis bouwen, voor slaapkamers. Dankzij de genade van God en de offerbereidheid van onze broeders en zusters konden we dat wat we van plan waren gedeeltelijk verwezenlijken. Ondersteun ons alstublieft in het gebed voor deze nood! Bid ook voor bekering van hen aan wie we het getuigenis van Christus hebben afgelegd. We danken jullie hartelijk voor geestelijke en materiële ondersteuning, in het bijzonder voor jullie gebeden en lectuur. We wensen jullie veel zegen bij jullie werk voor de Heere!

Gezin Alexej en Anastasia, Viktoria en Alina, Boerjatië.

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

We vragen u met ons te blijven bidden!

Gegroet, geliefde broeders en zusters in de Heere en medewerkers van Friedensstimme!

Geloofd zij God!

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. (1 Joh. 4: 9).